ทัวร์ฮ่องกง ปีใหม่ Can Be Fun For Anyone

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มีนาคม, เมษายน

ศูนย์บริการลูกค้า เปิดบริการทุกวัน

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

The Help cookies checkbox must be checked, and Accept all cookies needs to be chosen inside the "Standard cookies" fall-down

Thailand features you numerous types of amazing points of interest properly value a pay a visit to. You'll be able to take pleasure in a unique trip outside Bangkok. So be sure to find your place and allow us to just take you there.

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กุมภาพันธ์, มีนาคม, พฤษภาคม, มิถุนายน

ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

You've the ability to regulate how time and date glance yourself. There are a lot of little letters, nevertheless it's rather straightforward. The conventions comply with PHP's strftime functionality and are described as beneath (far more details can be found at php.Internet).

In scenarios of inclement climate (amber or red hefty rain sign, typhoon indicators 1 or 3), the tour operates If your park stays open. Some points of interest and exhibits may be suspended due to climatic conditions.

ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร

Be a part of the locals and travelers while you hunt for the top promotions in town - most of the here time, you might stumble upon and bring residence various cut price purchases that were not originally about the browsing record.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *